Vážení členové spolku JV Sport team z.s.,

Srdečně Vás zvu na valnou hromadu, která se bude konat v pondělí 21. června. 2024 od 15:00.

Místo konání: Petržílova 3297/5, Praha 4 Modřany

účast potvrzujte na: info@vujtovi.cz (musíme reagovat na situaci usnášeníschopní)

 

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Zahájení – Kontrola účasti přítomných na jednání

2. Volba zapisovatele jednání

3. Slovo předsedy spolku 

4. Zpráva předsedy spolku o činnosti spolku za rok 2023

5. Zpráva o hospodaření spolku, výsledky účetní uzávěrky za rok 2023

6. Schválení VZ 2023

7. Plán činnosti JV Sport team z. s. na rok  2024/2025 a jeho schválení

8. Diskuze

9. Závěr.

Díky moc a těším se,

Ing. Jana Bílá (předseda)

 

STANOVY SPOLKU: Stanovy Spolku